جدول

عنوان 1 عنوان 2 عنوان 3 عنوان 4
ردیف 1, سلول 1 ردیف 1, سلول 2 ردیف 1, سلول 3 ردیف 1, سلول 4
ردیف 2, سلول 1 ردیف 2, سلول 2 ردیف 2, سلول 3 ردیف 2, سلول 4
ردیف 3, سلول 1 ردیف 3, سلول 2 ردیف 3, سلول 3 ردیف 3, سلول 4
ردیف 4, سلول 1 ردیف 4, سلول 2 ردیف 4, سلول 3 ردیف 4, سلول 4
از کدهای زیر جهت ساخت جدول استفاده کنید
<table>
<tbody>
<tr>
<th>عنوان 1</th>
<th>عنوان 2</th>
<th>عنوان 3</th>
<th>عنوان 4</th>
</tr>
<tr>
<td>ردیف 1, سلول 1</td>
<td>ردیف 1, سلول 2</td>
<td>ردیف 1, سلول 3</td>
<td>ردیف 1, سلول 4</td>
</tr>
<tr>
<td>ردیف 2, سلول 1</td>
<td>ردیف 2, سلول 2</td>
<td>ردیف 2, سلول 3</td>
<td>ردیف 2, سلول 4</td>
</tr>
<tr>
<td>ردیف 3, سلول 1</td>
<td>ردیف 3, سلول 2</td>
<td>ردیف 3, سلول 3</td>
<td>ردیف 3, سلول 4</td>
</tr>
<tr>
<td>ردیف 4, سلول 1</td>
<td>ردیف 4, سلول 2</td>
<td>ردیف 4, سلول 3</td>
<td>ردیف 4, سلول 4</td>
</tr>
</tbody>
</table>